The golden voice

Międzynarodowy konkurs wokalny

Wyślij zgłoszenie

XI Międzynarodowy Konkurs Wokalny

„The Golden Voice”

Regulamin Edycji Online

Organizator:

 • Irina Dracz "SŁOWIANY"

Dane firmy:

 • ”Irina Dracz SŁOWIANY”
 • NIP - 6762439654
 • REGON - 361697659
 • Tel.  +48 500 594 431

Cele:

 • Prezentacja dorobku artystycznego wykonawców
 • Promocja talentów
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Warunki uczestnictwa:

Soliści i Zespoły od 6 lat i starsi, podzielone na 4 Kategorii Wiekowych:

 • I Kategoria: 6-9 lat
 • II Kategoria: 10-12 lat
 • III Kategoria: 13-15 lat
 • IV Kategoria: 16 + lat (i starsi bez ograniczeń)

W przypadku bardzo małej ilości zgłoszeń w jednej z kategorii wiekowej, organizator zastrzega sobie prawo o połączenie danej kategorii do najbliższej, odpowiedniej do wieku uczestników z tej kategorii.

Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie od 01.03.2024r. do 31.03.2024r. Oraz dokonanie opłaty akredytacyjnej w wysokości 85 zł

Warunkiem udziału w Konkursie jest wpłata akredytacji w wysokości 85 zł, zespół - 120 zł,

na konto organizatora

79 1160 2202 0000 0005 3323 8452

Irina Dracz

UWAGA! W tytule przelewu musi być Imię , Nazwisko oraz Wiek uczestnika. Psośby o wystawienie faktury przyjmują się do 10 dni od wpłaty akredytacji.

Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika przez organizatora. Dołączenie do Formularza linku z nagraniem jednej dowolnej piosenki, w języku polskim lub obcym, umieszczonego w serwisie You Tube z tytułem: Imię, Nazwisko oaz wiek uczestnika (może być jako ,,niepubliczny’')

UWAGA! Nagranie musi być na Żywo! w postaci jednego ujęcia bez montażu audio-video najlepiej poziomowo, bez dodatkowych osób nie biorących udział w konkursie.

Etapy Konkursu:

I etap: Przyjmowanie i przesłuchiwanie zgłoszeń od 01.03.2024r do 31.03.2024r

II etap: Opublikowanie Finalistów 06.04.2024r

O ilości Finalistów w każdej kategorii wiekowej decydują Jury, w zależności od poziomu wykonania zgłaszających się uczestników w danej kategorii.

III etap: Super Finał

 • 13.04.2024 zostaną opublikowane nagrania 10 Super Finalistów I Kategorii Wiekowej. Każdy z 10 Super Finalistów ma szansę dostać dodatkowy puchar „Sympatii Widzów”, wystarczy, że w sumie nazbiera najwięcej polubień na You Tube oraz Facebooku
 • 13.04-18.04 głosowanie na You Tube oraz Facebook.
 • 19.04 zostaną opublikowane Zwycięzcy (I,II,III miejsce) oraz Zwycięzca „Sympatii Widzów”.
 • 20.04.2024 zostaną opublikowane nagrania 10 Super Finalistów II Kategorii Wiekowej
 • 20.04-25.04 głosowanie na You Tube oraz Facebook.
 • 26.04 zostaną opublikowane Zwycięzcy (I,II,III miejsce) oraz Zwycięzca „Sympatii Widzów”.
 • 27.04.2024 zostaną opublikowane nagrania 10 Super Finalistów III Kategorii Wiekowej
 • 27.04-02.05 głosowanie na You Tube oraz Facebook.
 • 03.05 zostaną opublikowane Zwycięzcy (I,II,III miejsce) oraz Zwycięzca „Sympatii Widzów”.
 • 04.05.2024 zostaną opublikowane nagrania 10 Super Finalistów IV Kategorii Wiekowej
 • 04.05-09.05 głosowanie na You Tube oraz Facebook.
 • 10.05 zostaną opublikowane Zwycięzcy (I,II,III miejsce) oraz Zwycięzca „Sympatii Widzów”.
 • 11.05.2024 Nagroda Główna GRAND PRIX

NAGRODY:

 • W każdej kategorii Jury przyznają I, II, III miejsca.
 • Jury także przyzna nagrodę główną „Grand Prix” Konkursu dla najlepszego wykonawcę połączoną z nagrodą Finansową (500 zł)
 • Każdy uczestnik Konkursu otrzyma Pamiątkowy Dyplom, który zostanie wysłany na e-mail
 • Każdy uczestnik Super Finału otrzyma Pamiątkowy Dyplom oraz upominek który zostanie wysłany pocztą
 • I miejsca otrzymują Puchar „The Golden Voice”
 • W Każdej kategorii wiekowej – Puchar „Sympatii Widzów”
 • Laureaci otrzymają również nagrody rzeczowe
 • Wszystkie nagrody oraz dyplomy zostaną wysłane po zakończeniu konkursu

JURY:

 • Uczestników Konkursu oceniać będzie Jury powołane przez organizatora z pośród wokalistów, pedagogów, kompozytorów.
 • Werdykt ogłoszony przez Jury będzie ostateczny i nie podlega odwołaniu.

W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu Festiwalu, organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika. W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator

ZDOBYWCY GRAND PRIX POPRZEDNICH EDYCJI NIE MOGĄ BRAC UDZIAŁU W KONKURSIE

Karta Zgłoszeniowa

Uwaga! Po wysłaniu poniższego formularza, potwierdzenie o zakwalifikowaniu otrzymają Państwo drogą mailową w ciągu 3 dni roboczych
Kraj (Country)*:
Kategoria Wiekowa (Age Category)*:
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało wysłane. Potwierdzenie o zakwalifikowaniu otrzymają Państwo w ciągu 3 dni roboczych drogą mailową
Coś poszło nie tak. Sprobuj ponownie!

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13 ust. 1 i 2), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Firmy Iryna Dracz SŁOWIANY z siedzibą w Krakowie przyul. Bieżanowskiej 137A, 30-826, kontakt e-mailowy: [email protected]
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. w związku z prowadzoną działalnością statutową szczególnie na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, takiej jak: prowadzenie zajęć muzycznych, wokalnych itp. w dedykowanych pracowniach, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych (koncerty, festiwale, przeglądy), organizowanie warsztatów i konkursów;
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. obowiązków podatkowych związanych z przyznawaniem nagród finansowych laureatom konkursów organizowanych przez Administratora;
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, tj. w celu promowania działalności Administratora, w szczególności dotyczących prowadzonych zajęć i organizowanych imprez, poprzez udostępnianie informacji wraz z wizerunkiem uczestników na oficjalnych stronach internetowych Administratora, oraz na stronach mediów;
 3. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych. Odbiorcami danych osobowych będą również podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, Policja, Urząd Skarbowy. Dane przetwarzane w celach promocyjnych Administratora będą udostępniane na oficjalnych stronach internetowych Administratora, tablicach informacyjnych, gazetkach, kronikach lub na stronach internetowych mediów.
 4. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczestnik będzie uczęszczał na zajęcia, brał udział w konkursach lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w szczególności przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez Administratora, w tym związanych z archiwizacją.
 5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych swoich dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania zamierzonych celów. Brak ich podania będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług związanych z działalnością statutową Administratora.